Hamco Global Value Fund

Solucions

Faci clic aquí per a accedir a la fitxa comercial del Hamco Global Value Fund (classe R, classe I i classe F)i la documentació dels fons.

Un fons Value amb compromís de generar valor. HAMCO Global Value Fund és un fons d’inversió value de renda variable internacional que té com a objectiu principal el creixement del capital a llarg termini, amb un horitzó temporal no inferior a cinc anys. Aquest fons està assessorat per HAMCO Financial i és gestionat per Andbank Wealth Management, SGIIC, SA.

En el procés de selecció, dut a terme per un equip d’experts liderat per John TiddKimball que té més de 20 anys d’experiència, s’analitza amb detall les oportunitats i es prioritza la recerca d’empreses globals que estiguin sent infravalorades pel mercat i que tinguin un potencial de revaloració.

/ Evolució del fons Hamco Global Value Fund

/ Comportament del fons Hamco Global Value Fund

Classe YTD 1Y Inici
Classe R 43,36% 89,16% 58,60%
Classe F 47,33% 96,06% 61,04%
Classe I 44,02% 87,59% 85,96%

 

 

Objectiu d’inversió (+)

 

Política d’inversió (+)

 

Perfil de risc (+)

 

El fons Hamco Global Value Funds (classe R ES0141116030, classe I ES0141116014, classe F ES0141116006) és un fons inscrit en el Registre de la CNMV amb el número: 5413 i amb data d’inscripció: 7/10/2019 en la categoria de Fons de Renda Variable Internacional. El Fons és gestionat per Andbank Wealth Management SGIIC, S.A (grup Andbank) i assessorat per Hamco Financial S.L.. LL’entitat dipositària del fons és Caceis Bank Spain, S.A, (Grup Credit Agricole) i la firma auditora és Deloitte. El contingut d’aquesta pàgina web és merament informatiu i no constitueix sol·licitud o recomanació de subscripció de participacions de Hamco Global Value Funds. L’adquisició de participacions per l’inversor haurà d’efectuar-se de conformitat amb el seu Fullet Informatiu, document amb les Dades Fonamentals per a l’Inversor, així com amb la fitxa del fons i altra documentació en vigor (informe semestral i trimestral, reglament de gestió i comptes anuals). Tota aquesta informació està disponible, de manera gratuïta i accessible, en la pàgina web de la gestora Andbank Wealth Management, SGIIC, S.A.U i en la pàgina web de la CNMV. La inversió en mercats financers pot comportar, entre altres, un risc del mercat de renda variable, de tipus d’interès, de tipus de canvi, d’inversió en països emergents, així com de concentració geogràfica o sectorial i de liquiditat. Podent representar la pèrdua del capital invertit o el d’absència de rendibilitat. El nivell de risc del fons és indicatiu del risc del fons i està calculat sobre la base de dades històriques que, no obstant això, pot no constituir una indicació fiable del futur perfil de risc. A més, no hi ha garanties que la categoria indicada romangui inalterable i pot variar al llarg del temps. Pot obtenir informació addicional sobre aquest fons i sobre els supòsits i manera de reclamar la garantia i el seu abast a www.andbank.es.

Solucions d'inversió