ESG

Liderant el canvi cap a les finances sostenibles

En Andbank España volem liderar el canvi cap a unes finances intel·ligents i sostenibles, que pensin en el futur. Convençuts que aquest és el camí, ens alineem completament amb les tendències relatives a sostenibilitat i responsabilitat social.

 • En 2015 l’Assemblea General de les Nacions Unides va posar damunt de la taula un nou marc per al desenvolupament sostenible: l’Agenda 2030 per al Desenvolupament Sostenible, el nucli del qual el constitueixen els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) que són la base per a la transició a una economia eficient i circular.
 • L’Acord de París reforça aquesta resposta al canvi climàtic aconseguint, entre altres coses, que els fluxos financers siguin coherents amb aquestes afirmacions.COMPROMÍS AMB ELS INVERSORS

La divulgació d’informació als inversors finals sobre aquests temes, és part essencial del compromís que assumim (Reglament 2019/2088 UE o Reglament de Divulgació).

Informar sobre la integració dels riscos de sostenibilitat, l’anàlisi de les incidències adverses en matèria de sostenibilitat, dels objectius d’inversió sostenible o de la promoció de les característiques ambientals o socials, s’ha convertit en un propòsit a perseguir en la nostra estratègia de negoci i en la presa de decisions d’inversió.

A fi d’aconseguir aquest assoliment, desde Andbank España s’estan adoptant mesures en aquesta línia. (+info)

 1. L’anàlisi dels factors de sostenibilitat durant els processos d’assessorament i presa de decisions d’inversió pot brindar beneficis que transcendeixen els mercats financers, ja que pot incrementar la resiliència de l’economia real i l’estabilitat del sistema financer. Amb això pot, en últim terme, incidir en la relació entre risc i rendibilitat dels productes financers.
 2. Les nostres propostes en el servei d’assessorament i les nostres carteres en el servei de gestió discrecional, així com la gestió de la resta de vehicles d’inversió col·lectiva i mandats, es recolzen en una cura marc de treball que es compon de:
  • Una anàlisi d’adequació de l’estructura de la cartera i els seus diferents components als límits que implica la idoneïtat de cada client o els límits que exigeix la política d’inversió de cada vehicle o mandat.
  • Una anàlisi dels factors financers i extrafinancers de cadascun dels subjacents que triem per als nostres llistats d’actius (renda variable, renda fixa, fons d’inversió, *ETF,…) o els nostres vehicles i mandats.


En relació amb la integració dels factors extrafinancers ESG, (mediambientals, socials i de governança) volem indicar que:

 • La nostra gestora, Andbank Wealth Management SGIIC és signatària de PRI (Principis per a la Inversió Responsable) de Nacions Unides des de 2016.
 • Els nostres gestors estan immersos en un programa continu de formació en la matèria, amb l’exigència de comptar amb certificacions oficials ESG.
 • Qualsevol decisió d’inversió o actiu seleccionat ha estat acuradament analitzat en relació als factors ESG i controvèrsies des de l’òptica de la materialitat.
 • Som propietaris actius des d’un doble punt de vista. El de l’actuació en les juntes generals d’accionistes i el de la interacció amb les companyies per a alinear els seus comportaments amb les millors pràctiques ESG.Com a propietaris actius en Andbank Wealth Management treballem un doble àmbit. (+info)

Garantim poder oferir una selecció de subjacents degudament analitzats des del punt de vista ESG en llaures a complir amb la nostra Política d’Inversió Responsable.ESTRATÈGIA ANDBANK WEALTH MANAGEMENT

La gestió de les qüestions ESG dins de la gestora queda encomanada al Comitè d’Inversions Responsables.

Andbank Wealth Management ha triat com a estratègia bàsica per a la integració dels factors ESG l’estratègia d’integració de riscos pròpiament dita. Andbank Wealth Management mesura els riscos de sostenibilitat en la presa de decisions d’inversió a partir de la informació de proveïdors externs de primer ordre (Sustainalytics, MSCI, Refinitiv) i els integra al costat dels factors de caràcter financer. Cada vehicle d’acord amb les seves particularitats avalua diferents paràmetres.

De forma no exhaustiva podem enumerar alguns dels elements mesurats: (+info)

 • Ràting global de la cartera ESG
 • Scoring global de la cartera ESG
 • Cobertura i abast de l’anàlisi ESG
 • Factors específics associats ala cartera de manera global: petjada de carboni (nivell i risc), nivell i severitat de les controvèrsies,…
 • Factors específics associats a cada subjacent de manera individual: scoringi riscos en els pilars mediambiental (E), social (S) i de governança (G), petjada de carboni (nivell i risc), nivell i severitat de les controvèrsies,…
PIONERS EN ESG

Andbank Wealth Management, va ser la primera gestora independent a adherir-se als Principis per a la Inversió Responsable

Els Principis d’Inversió Responsable van ser desenvolupats per un grup internacional d’inversors institucionals que reflecteixen la creixent rellevància de les qüestions ambientals, socials i de govern corporatiu per a les pràctiques d’inversió. El procés va ser convocat pel Secretari General de les Nacions Unides.

En signar els Principis, nosaltres, com a inversors, ens comprometem públicament a adoptar-los i implementar-los, sempre que sigui coherent amb les nostres responsabilitats fiduciàries. També ens comprometem a avaluar l’eficàcia i millorar el contingut dels Principis al llarg del temps. Creiem que això millorarà la nostra capacitat per a complir amb els compromisos amb els beneficiaris i alinearà millor les nostres activitats d’inversió amb els interessos més amplis de la societat.

Encoratgem a altres inversors al fet que adoptin els Principis. (+info)


Andbank Wealth Management entitat adherida a Spainsif

Spainsif és la plataforma de trobada i referència en matèria d’inversió sostenible i responsable a Espanya. Es tracta d’una associació, sense ànim de lucre, constituïda en 2009 per entitats interessades a promoure la Inversió Sostenible i Responsable a Espanya. AWM es va adherir a *Spainsif com a entitat gestora associada en 2019 i hem vingut participant de manera activa en diferents iniciatives com a col·loquis o posada en comú de bones pràctiques.

La missió primordial d’aquesta plataforma és fomentar la integració de criteris ambientals, socials i de bon govern en les polítiques d’inversió mitjançant el dialogo amb els diferents grups socials, contribuint al desenvolupament sostenible, així com conscienciar i impulsar canvis en els processos d’inversió en la comunitat inversora, les Administracions Públiques, les empreses i la ciutadania en general.

Polítiques ESG – Andbank España Banca Privada, S.A.U.

 • ESG- Andbank España Banca Privada, S.A.U.
 • Política d’inversió responsable Andbank España Banca Privada, S.A.U. 
 • No consideració de les incidències adverses de les decisions en matèria d’inversió sobre els factors de sostenibilitat 
 • Política de vot.
 • Política de Engagement.
 • Polítiques ESG – Andbank Wealth Management SGIIC

 • ESG-Andbank Wealth Management SGIIC.
 • Política d’inversió responsable AWM.
 • Sigma Global Sustainable Impact (GSI).
 • Política de vot.
 • Política de Engagement.
 • Informe d’Implicació 2023.
 • Informació de la política retributiva