Informació legal

Normativa sobre transparència de les operacions i protecció als clients

Normativa


Servei d’atenció i defensa del client:

 • Llei 44/2002, de 22 de novembre, de mesures de reforma del sistema financer, modificada per la Llei 2/2011, de 4 de març, d’economia sostenible.
 • Ordre ECO/734/2004 d’11 de març, sobre Departaments i Serveis d’atenció al client i el defensor del client de les entitats financeres.
 • Ordre *ECC/2502/2012, de 16 de novembre, per la qual es regula el procediment de presentació de reclamacions davant els serveis de reclamacions del Banc d’Espanya, la Comissió Nacional del > Mercat de Valors i la Direcció General d’Assegurances i Pensions.

 

Normativa de Transparència de les operacions i protecció de la clientela:

 • Orde EHA/2899/2011, de 28 d’octubre del Ministeri d’Economia i Hisenda, de transparència i protecció del client de serveis bancaris.
 • Circular 5/2012, de 27 de juny, del Banc d’Espanya, a entitats de crèdit i proveïdors de serveis de pagament, sobre transparència dels serveis bancaris i responsabilitat en la concessió de préstecs.
 • Ordre *ECC/2316/2015, de 4 de novembre relativa a les obligacions d’informació i classificació de productes financers.

 

Préstecs hipotecaris

 • Llei 5/2019, de 15 de març, reguladora dels contractes de crèdit immobiliari

 

Serveis d’inversió

 • Reial decret legislatiu 4/2015, de 23 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei del Mercat de Valors.
 • Reial decret llei 21/2017, de 29 de desembre, de mesures urgents.
 • Reial decret 1464/2018, de 21 de desembre, pel qual es desenvolupen el text refós de la Llei del Mercat de Valors, aprovat pel Reial decret legislatiu 4/2015, de 23 d’octubre i el Reial decret llei 21/2017, de 29 de desembre, de mesures urgents per a l’adaptació del Dret espanyol a la normativa de la Unió Europea en matèria de mercat de valors, i pel qual es modifiquen parcialment el Reial decret 217/2008, de 15 de febrer, sobre el règim jurídic de les empreses de serveis d’inversió i de les altres entitats que presten serveis d’inversió i pel qual es modifiquen parcialment el Reglament de la Llei 35/2003, de 4 de novembre, d’Institucions d’Inversió Col·lectiva, aprovat pel Reial decret 1309/2005, de 4 de novembre, i altres reials decrets en matèria de mercat de valors.
 • Reial decret llei 14/2018, de 28 de setembre, pel qual es modifica el text refós de la Llei del Mercat de Valors, aprovat pel Reial decret legislatiu 4/2015, de 23 d’octubre.

 

Fons de garantia

 • Reial decret llei 16/2011, de 14 d’octubre, pel qual es crea el Fons de Garantia de Dipòsits d’Entitats de Crèdit.
 • Reial decret 948/2001, de 3 d’agost, sobre sistemes d’indemnització dels inversors